ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล  เทคนิคขั้นตอนการออกแบบกราฟิก  สร้างผลงานการออกแบบ  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลงานการออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับงานสถาปัตยกรรม  และเสริมทักษะปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบ  เทคนิคการผสมผสานกับสื่อประเภทต่างๆที่สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์และเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์