ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี  บทบาทและความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป ประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ