ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักการ ลักษณะของกฎหมายแรงงานและพัฒนาการของระบบแรงงานสัมพันธ์ การจำแนกกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานและองค์กรลูกจ้าง สมาคม นายจ้างและองค์กรนายจ้าง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ