ศึกษาแนวคิดในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมายของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ความสัมพันธ์ของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนกับกิจกรรมอื่นทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีค่าจ้าง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน การวางโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเดือนของประเทศในอาเซียน