พื้นฐานความรู้ทางการอ่านและเขียนแผนที่ การเก็บข้อมูล และการแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพ และสังคมในแผนที่ การใช้แผนที่เพื่อการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรและวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ