ศึกษาสภาวการณ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพ เศรษฐกิจ  สังคมศึกษาตัวอย่างโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย