การประยุกต์ใช้กฎของแก๊สในการหาน้ำหนักโลหะและมวลโมเลกุลของแก๊ส สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค และการหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา