ปฏิบัติงานวิจัยในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สนใจภายใต้การแนะนําของอาจารย์ โดยจะต้องดําเนินการตั้งแต่การจําแนกปัญหา การจัดทําแบบเสนอโครงการ การดําเนินงาน การวิเคราะห์ การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย