ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพ กําหนดประเด็นปัญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนําเสนอเป็นเค้าโครงการวิจัย