ค้นคว้า ทดลองและวิจัยในห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การนำเสนอ แล้วเรียบเรียงเป็นรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ