ขอบเขตของความปลอดภัยในการทำงาน ปัจจัยของการประสบอันตรายจากการประกอบอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย กฎในการทำงานอย่างปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม  ความปลอดภัยในงานผลิตและงานช่าง เครื่องจักรอุปกรณ์ ไฟฟ้า วัตถุอันตราย เคมีภัณฑ์ อัคคีภัย การใช้ยานพาหนะ การแต่งกายของพนักงาน การบรรจุเก็บและขนย้ายสิ่งของ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุและการบริหารความปลอดภัย