2021105 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)
Art Composition
ศึกษาทฤษฎีและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความงามตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน หลักองค์ประกอบศิลป์ ในการนำส่วนประกอบมูลฐานทางศิลปะมาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นให้เกิดคุณค่าทางความงาม ความคิด การแสดงออกทางอารมณ์ และเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ผลงาน