2023406 ประติมากรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Sculpture
หลักการพื้นฐานในการสร้างงานประติมากรรม ขั้นตอนก่อนการผลิต และขั้นตอนการผลิตในการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ในรูปแบบต่างๆ การสร้างพื้นผิว การจัดแสงเงา การจัดขนาด สัดส่วนของรูปทรง การเรนเดอร์ผลงาน