2021201 วาดเส้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Basic Drawing
การปฏิบัติงานวาดเส้นโดยศึกษาต้นแบบจากจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในลักษณะที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ นำวิธีการใช้เส้นในรูปแบบต่าง ๆ มาวาดภาพตามแบบที่กำหนด โครงสร้าง การลงน้ำหนักแสง - เงา การสร้างพื้นผิว ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบที่นำเสนอ