2022403 จิตรกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Painting
ศึกษาประวัติศาสตร์ เรียนรู้หลักการทางศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ ความเข้าใจเรื่องสี แสง เงา เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการวาดภาพด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีอะคริลิก สีน้ำมันพื้นฐาน และสามารถนำทักษะไปใช้ในศิลปะขั้นสูงต่อไป