คำฮธิบายรายวิชา   5541201 วาดเส้นพื้นฐาน            3(1-4-4) 
                            Basic Drawing       

                            หลักการ ความสำคัญของการวาดเส้น เทคนิควาดเส้น การเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือน จริงจากรูปทรงเรขาคณิต สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้ได้สัดส่วน แสงและเงาโดยจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เน้นเทคนิคการเขียนภาพ ด้วยอุปกรณ์การวาดเส้นต่าง ๆ