การศึกษาเกี่ยวกับลูกแบบของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดทั้งสามารถประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยงของโครงการประเภทต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลของกิจการ