พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเน้นทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ