การศึกษาชนิด  โครงสร้าง  หลักการทำงาน  การเลือกและการใช้งาน  การอ่านค่าและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โวลต์มิเตอร์  แอมป์มิเตอร์  วัตต์มิเตอร์  แคลมป์มิเตอร์  วาร์มิเตอร์  เครื่องวัดความเร็วรอบ  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ  เครื่องวัดความถี่  เครื่องวัด R-L-C  ออสซิลโลสโคป  มาตรวัดต่างๆ เป็นต้น

               ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าลิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โวลต์มิเตอร์  แอมป์มิเตอร์  วัตต์มิเตอร์  แคลมป์มิเตอร์  วาร์มิเตอร์  มัลติมิเตอร์  เครื่องวัดความเร็วรอบ  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ  เครื่องวัดความถี่  เครื่องวัด R-L-C  ออสซิลโลสโคป  มาตรวัดต่างๆ  การอ่านค่าและการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัด  เป็นต้น