แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ แคลคูลัสอินทิกรัลของเวกเตอร์ ฟังก์ชันแกมมา และฟังก์ชันบีตา ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ บทนำสู่แคลคูลัสของการแปรผัน และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาคำตอบเบื้องต้นได้