การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ เมตริกซ์ต้นไม้และการแยกจำพวกข่ายงาน พีชคณิตแบบบูลและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาต้า ไวยากรณ์ และภาษาระบบเชิงพีชคณิตโพเซตและแลตทิต