เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติว่าด้วย เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบและผิว อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ อินทิกรัลสามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาคำตอบเบื้องต้นได้