1หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์ น้ำ กรด เบส และบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต  โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์ DNA และการสร้างโปรตีน