ศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย