ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 และภาค 3