5002101  จุลชีววิทยาทางการเกษตร                                                        3(2-2-5)

              Agricultural Microbiology                 

                       ความหมายของจุลชีววิทยา  การจำแนกจุลินทรีย์เบื้องต้น ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางการเกษตร จุลชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว จุลินทรีย์ดินและการหมุนเวียนของสารอาหารของพืช จุลินทรีย์ในการจัดการศัตรูพืช จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน จุลินทรีย์ทางอาหารสัตว์ จุลชีววิทยาทางประมง จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ