การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน งานธุรการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน  รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู