การเลี้ยงปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาบู่ ฯลฯ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อ ขนาดและอัตราการปล่อย การให้อาหาร การป้องกันและกำจัดศัตรู โรคปลา ต้นทุน การผลิต และการตลาด