ศึกษาและปฏิบัติการอํานรูปแบบประกอบการสัญญา การถอดแบบ การประมาณ ราคาเพื่อหาปริมาณวัสดุกํอสร๎างและคําแรงงาน การสรุปรายการประมาณราคา โดยใช๎หลักการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการประมาณราคากํอสร๎าง การหา ปริมาตร การหาพื้นที่ การค านวณร๎อยละ การแปลงหนํวย การหาต๎นทุนราคาคํา กํอสร๎างทั้งคําใช๎จํายทางตรงและคําใช๎จํายทางอ๎อมในรูปของ Factor F โดย ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมาณราคาและจัดท า BOQ บัญชี รายการวัสดุและคําแรงด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร