ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวาด การสเกตช์ภาพบุคคล สิ่งของ อาคารหรือสิ่งปลูก สร๎าง และสภาพแวดล๎อมด๎วยดินสอ ปากกา สี โดยค านึงถึงสัดสํวนและหลัก ทัศนียภาพ