สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณคําทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศึกษารูปแบบ ลวดลาย ลักษณะการตกแตํง ความเป็นมา คติและเทคนิคการ กํอสร๎าง แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงให๎สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในอาคารยุคปัจจุบัน