ศึกษาและสำรวจงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําในท้องถิ่นเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูล ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยเสนอเป็นรายงานการส ารวจภาคสนาม