ลักษณะกายภาพของสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่มีลักษณะไมํซับซ้อน บ้านพักอาศัย บ้านแฝด บ้านแถว ตึกแถว รายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม ศึกษาสถานที่กํอสร้าง สภาพแวดล้อม รายละเอียดโครงการ ความต้องการของสถาปัตยกรรม พื้นที่ใช้สอย งบประมาณ กฎหมายและข้อกำหนด เกี่ยวกับอาคาร แนวคิดในการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการหาข้อมูล และจัดทำโปรแกรมออกแบบ