การศึกษาผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชน งาน ทัศนศิลป์ งานหัตถกรรม งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น งานประณีตศิลป์ วิเคราะห์หา แนวทางยกระดับ และปฏิบัติการออกแบบสร๎างสรรค์เป็นผลงานใหมํเพื่องาน ทัศนศิลป์ หัตถกรรม สินค๎าทางวัฒนธรรม งานตกแตํงภายใน หรืองาน สถาปัตยกรรม