ศึกษาและสำรวจงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในท้องถิ่นเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์โดยเสนอเป็นรายงานการสำรวจภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะวิชา