ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพด้วยดินสอและปากกาที่แสดงองค์ประกอบทาง จุด เส้น ระนาบ รูปทรง พื้นผิว และน้ำหนัก ให้เกิดภาพวัตถุ สิ่งของ คน รถ ต้นไม้ ตลอดจนสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน ในมุมมองภาพฉายและมุมมองทัศนียภาพ จากรูปถ่าย จากสถานที่จริง และจินตนาการ โดยคำนึงถึงสัดส่วน เงาและเงามืดบนวัตถุ