ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในประเด็น ต่าง ๆ เช่น รูปแบบ ลวดลาย ลักษณะการตกแต่ง ความเป็นมา คติและเทคนิคการก่อสร้าง แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอาคารประเภทต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน