ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นของรายละเอียดโครงการและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเพิ่มการคำนึงถึงระบบอาคารข้อกำหนดทางกฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมืองรวม