การศึกษาและวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมที่มีโครงการอยู่แล้วหรือกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาโดยมุ่งศึกษาในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เช่น  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  การออกแบบ  การนำเสนอผลงาน  การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม  การจัดทำแบบก่อสร้าง  การก่อสร้าง  การบริหารงานก่อสร้าง  การประเมินอาคารหลังการใช้  เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ปัญหา อุปสรรค  ผลงานที่ได้  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะวิชา  คณะกรรมการวิจัย  หรือสถาปนิก  วิศวกร