ศึกษาแบบและฝึกเขียนแบบก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม อาคารสาธารณะขนาดกลาง โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล โดยปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบCAD