ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นของรายละเอียดโครงการและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงความงามความสอดคล้องกับสัดส่วนมนุษย์ การใช้สอยและสภาพที่ตั้ง