ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเบื้องต๎นเกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบโดยใช๎ องค์ประกอบ จุด เส๎น ทิศทาง รูปรําง รูปทรงและสี เพื่อฝึกให๎มีประสบการณ์ในการ พิจารณาถึงความงามในการออกแบบสองมิติและสามมิต