ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาทางสถิติที่สนใจหนึ่งเรื่อง และจัดทำวิจัยอีกหนึ่งเรื่อง โดยโจทย์วิจัยอาจเป็นเรื่องที่สนใจหรือโจทย์วิจัยที่ได้จากสถานประกอบการ/หน่วยงาน ทั้งนี้ให้มีการเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน นำเสนอ และให้มีการอภิปรายในสิ่งที่จัดทำทั้งสองเรื่อง