หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบวิชวล ส่วนประกอบคุณลักษณะ  และเหตุการณ์ การออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การทำโครงงานพัฒนาระบบงานประมวลผลสารสนเทศ  โดยใช้โปรแกรมภาษาแบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง