นายจ้างไม่อาจกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ในทางลิดรอนสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง หรือต้องให้ลูกจ้างเพิ่มภาระหรือต้องดำเนินการอย่างใดยิ่งกว่ากฎหมายกำหนด การฝ่าฝืนจะมีผลเกี่ยวกับข้องบังคับเกี่ยวกับการทำงาน