เพศวิถีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดเพศศึกษา พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด สุขภาพทางเพศ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ค่านิยมเรื่องเพศหรือเพศสภาพ  อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ  ความหลากหลายทางเพศ  สัมพันธภาพทางเพศและการแสดงออก ชีวิตคู่ ชีวิตโสด การแต่งงานและการยุติความสัมพันธ์  ความรุนแรงทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ครอบครัวกับเพศศึกษา  อิทธิพลของสื่อ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อเพศวิถี การวางแผนชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา