5543603 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   2(2-0-4)
                Quality Control in Industrial Products

               ศึกษาทฤษฎี  การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  โดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใช้ประกอบ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง การสร้างระบบ และวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตลอดจนมาตรฐานสินค้า