5543208 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4   3(2-2-5)
                Industrial Design IV

               ศึกษาการวางแผนการออกแบบ การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์  หลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production)  การประมาณราคา  

              ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีกลไกซับซ้อนปานกลาง พร้อมกับเขียนแบบสั่งงานเพื่อการผลิต (Working Drawing) ทำหุ่นจำลอง (Model)  หรือผลิตภัณฑ์ต้นฉบับ (Prototype)  และเอกสารสรุปข้อมูลเพื่อการเสนองาน