5543207 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3  3(2-2-5)
                Industrial Design III

                ศึกษารูปแบบ แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ในลักษณะต่าง ๆ
                ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ และกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์โลหะในรูปแบบต่าง ๆ
                ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การเขียนแบบเพื่อการผลิต (Working Drawing) และการประมาณราคา พร้อมทำหุ่นจำลอง (Model)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------