5541401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ 3(1-4-4)
                Computer for 2D Drawing

                ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
                ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิตและการพิมพ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบสากล